Форми організації освітнього процесу. Платформи та сервіси для дистанційного формату навчання

У Коровійському ліцеї здобувачі освіти мають можливість навчатися за такими формами організації освітнього процесу (ФОРМИ НАВЧАННЯ), відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту» та рішення педагогічної ради закладу (протокол №1 від 31.08.2023 р.)

  • ІНСТИТУЦІЙНОЮ (очна (денна), мережева);
  • ІНДИВІДУАЛЬНОЮ (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Освітній процес може організовуватися з використанням технологій дистанційного навчання.

Очна (денна) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах (Коровійський ліцей має договір про співробітництво з Молодійською міжшкільною майстернею учнівської молоді щодо використання їх матеріально-технічної бази для організації якісного навчання учнів профільному предмету «Технології (Автосправа)».

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів здійснюються відповідно до законодавства.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття повної загальної середньої освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання здійснюються відповідно до законодавства.

Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Усі види і форми освітньої діяльності в Коровійському ліцеї надаються БЕЗКОШТОВНО !

1

Все, що потрібно знати про індивідуальну форму навчання:

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

Статття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти

3. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОН України від 12.01.2016 № 8)

Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

Інформація про індивідуальну(і) форму(и) здобуття освіти, що забезпечується(ються) закладами освіти, оприлюднюється на їх вебсайтах (за їх відсутності - на вебсайтах засновників закладів освіти).

Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти на індивідуальну форму здобуття освіти, переведення та відрахування їх із таких закладів освіти здійснюється відповідно до <…> Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.

Заклад освіти може організовувати здобуття освіти за індивідуальною формою незалежно від місця проживання особи.

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на період здійснення зазначених заходів (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

<…> Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків, інших законних представників (одного з них) із порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти (у тому числі з порядком і періодичністю оцінювання), визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Індивідуальний навчальний план розробляється у порядку, визначеному Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Батьки, інші законні представники здобувачів освіти, які проживають на неконтрольованій території <…> можуть надіслати скановану копію підписаного ними індивідуального навчального плану будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Індивідуальним навчальним планом можуть визначатися форми та засоби оцінювання.

Екстернат може організовуватися для осіб, які:

із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, …..;

не завершили здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти……;

є громадянами України, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном (в закладах освіти інших країн);

є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, ……..;

прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;

засуджені до довічного позбавлення волі;

є іноземцями і постійно проживають за кордоном, але бажають здобути освіту в приватних закладах освіти України.

ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня

Частина 2 …… У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОН України від 12.01.2016 № 8)

Складання індивідуального навчального плану при організації екстернату обов’язкове лише у випадку …

самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації.

III. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

3. Для запобігання порушень прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків, інших законних представників заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

5.Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію.

1. Педагогічний патронаж може бути організовано для:

осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту і проживають у селах і селищах (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

ПЛАТФОРМИ ТА СЕРВІСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дивіться також: Youtube-канали для дистанційного навчання

10

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН УКРАЇНИ)

Телеграм канал Міністерства освіти і науки України: МОНограм

Zoom. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей.

Google Meet. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Максимальна кількість учасників відеозустрічі залежить від використовуваної версії G Suite, як правило це не більше 100 учасників. Обмежень у часі проведення відеозустрічей немає.

HUMAN ШКОЛА. Зручні та сучасні інструменти для навчального закладу (система управління навчанням, аналітика, шкільна соцмережа, рефлексія). Безкоштовно для державних ЗЗСО.

НОВІ ЗНАННЯ. Електронні класні щоденники та журнали. Зручна система дистанційного навчання. Заклад освіти повинен бути приєднаним до системи "КУРС "Школа"".

ЄДИНА ШКОЛА. Інформаційно-комунікаційна система, призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, включає електронні журнал та щоденник. Є мобільний додаток. Рекомендована МОН України.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН — це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

GOOGLE CLASSROOM. Безкоштовний веб-сервіс, створений Google для закладів освіти. Є мобільний додаток.

iLEARN. Онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки

LEARNINGAPPS. Конструктор інтерактивних завдань, що дозволяє зручно й легко створювати електронні інтерактивні вправи, що сприяє активності, самостійності, ефективності, зв'язку теорії з практикою, поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної роботи тощо.

ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС. Українська електронна освітня система «МійКлас» — це ресурс для шкіл, що економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим.
Padlet. Мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на інтернет-сторінки та замітки.
Classtime. Платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу.

Google Forms. Сервіс хмарних технологій для формування системи тестів контролю навчальної діяльності учнів. Застосування форм надає нові можливості створення динамічних і актуальних додатків на основі інформаційно-цифрових технологій для застосування в дистанційному навчанні.

ClassDojo. Простий інструмент для оцінювання роботи класу в режимі реального часу.

Kahoot – ігрова навчальна платформа, де ігри створені у форматі тестів із кількома варіантами відповідей. Доступ до тесту можна отримати через веббраузер або додаток “Kahoot!”.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування